Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Ważne!

Jeśli zauważysz uszkodzenie towaru wewnątrz przesyłki, złóż od razu reklamację kurierowi i zażądaj wypisania protokołu szkody. Protokół musi być wypisany zaraz po dostarczeniu przesyłki. Jeśli towar uszkodzony został mechanicznie dokładnie obejrzyj opakowanie i gdy zauważysz najmniejszy ślad na pudełku zaznacz to w protokole! Pudełko nie musi zostać zniszczone wystarczy, że posiada niewielkie ślady (wgniecenia, zarysowania).

Bez takiego protoko
łu nie będziemy uwzględniać późniejszych reklamacji uszkodzeń, jakie mogły powstać podczas przesyłania.

 

Regulamin sprzedaży

sklepu internetowego hollex.rzeszow.pl

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne


§ 1

 

1.      Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie hollex.rzeszow.pl, określa zobowiązania Sklepu wobec Klienta, oraz prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji umowy sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego.

2.      Siedziba sklepu internetowego hollex.rzeszow.pl znajduje się w Rzeszowie przy ul. Śniadeckich 12 i jest własnością Dariusza Kopacz prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowo – Usługowa HOLLEX TV-SAT DARIUSZ KOPACZ z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Śniadeckich 12, NIP  NIP: 813-006-91-06.

3.      Sklep internetowy hollex.rzeszow.pl zajmuje się sprzedażą sprzętu telewizji satelitarnej i naziemnej oraz akcesoriów służących do tego celu.

4.      Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

·Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych przez sklep hollex.rzeszow.pl wraz z cenami.

·Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze sklepem hollex.rzeszow.pl, a w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

·Regulamin - poniższy Regulamin Sprzedaży sklepu internetowego hollex.rzeszow.pl.

·Sprzedawca – F.H.U. Hollex Tv-Sat Dariusz Kopacz z siedzibą w 35-006 Rzeszów ul. ul. Śniadeckich 12, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-006-91-06, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

 

·Umowa - Umowa sprzedaży towarów zawarta przez sklep hollex.rzeszow.pl na rzecz Klienta.

·Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).

·Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

·Towar - każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży przez sklep hollex.rzeszow.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej www.hollex.rzeszow.pl.

 

 

Rozdział 2. Zawarcie umowy i dostawa towaru


§ 2

1.      Klient dokonujący nabycia towaru w sklepie hollex.rzeszow.pl, składa  zamówienie przez stronę internetową http://www.hollex.rzeszow.pl wypełniając formularz zamówienia. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką.

2.      Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

·adresu dostawy,

·sposobu dostawy,

·sposobu dokonania płatności za towar/usługę

     3. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, zamówienie zostaje       zarejestrowane w systemie jako przyjęte do realizacji.

§ 3

 

1.      Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy sklepem hollex.rzeszow.pl a Klientem.

2.      W przypadku braku zamówionego artykułu na magazynie sklep hollex.rzeszow.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym Klienta, przedstawiając do wyboru możliwe warianty:

a. przewidywana dostępność artykułu,

b. przewidywany okres oczekiwania,

c. produkt zastępczy

3.      W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto następuje niezwłocznie.

4.      Wysyłka artykułów zamówionych i nie zrealizowanych zgodnie z zamówieniem, odbywa się na koszt sklepu hollex.rzeszow.pl.

5.      W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych sklep hollex.rzeszow.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający jest bezzwłocznie informowany.


§ 4

 

1.      Zamówienia są dostarczane Klientowi przez sklep hollex.rzeszow.pl w ciągu od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie zostanie ustalony inny termin.

2.      Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 

§ 5

1.      Za zamówiony towar sklep hollex.rzeszow.pl dolicza koszt wysyłki.

2.      Koszt wysyłki ponosi Kupujący:

3. Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru i wyboru płatności:


·Kurier DPD za pobraniem - cena przesyłki  - 15 zł

·Kurier DPD (wpłata na konto) - cena przesyłki - 12 zł
·za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera)

·płatnością on-line (PayU S.A.)

·kartą kredytową (on-line lub w sklepie w Rzeszowie przy ul. Śniadeckich 12)

·gotówką w kasie sklepu - w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście w Rzeszowie przy ul. Śniadeckich 12


UWAGA !!!

SKLEP HOLLEX PROWADZI SPRZEDAŻ TOWARU WYŁĄCZNIE NA TERENIE POLSKI

WYSYŁKA POZA GRANICE PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU

 

§ 6

1.      Sklep hollex.rzeszow.pl gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia. Produkt posiada gwarancję przypisaną od danego producenta, o czym są państwo informowani przy odbiorze lub ewentualnie drogą e-mail.

2.     Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002r.)

Rozdział 3. Postanowienia szczególne.

§ 7

 

1.      Klient, z chwilą otrzymania zamówionego towaru może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres: HOLLEX TV-SAT, 35-006 Rzeszów, ul. Śniadeckich 12.

2.      Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.hollex.rzeszow.pl nie przysługuje w przypadku zakupu produktów, które zwrócone do sklepu maja widoczne ślady używania, np. zdjęte folie ochronne, widoczne rysy na obudowie, zmienione oprogramowanie olbo odesłania towaru w nieoryginalnym lub zniszczonym opakowaniu.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzajemne świadczenia ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot należności wynikających z odstąpienia Klienta od umowy następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu zwrotu artykułów będących przedmiotem odstąpienia. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.

 

§ 8

 

1.      Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

2.      Sklep hollex.rzeszow.pl zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.

3.      Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział 4. Postępowanie reklamacyjne

§ 9

 

1.      Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej na adres: HOLLEX TV-SAT 35-006 Rzeszów, ul. Śniadeckich 12 z dopiskiem „Reklamacja”.

2.      Jeśli reklamowany towar posiada kartę gwarancyjną reklamacje należy składać zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

3.      Jeśli gwarantem jest firma HOLLEX TV-SAT towar należy odesłać na adres: HOLLEX TV-SAT 35-006 Rzeszów, ul. Śniadeckich 12 z dopiskiem „Reklamacja”, tel - 017 852-09-61 wew. 21.

4.      Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany w oryginalne opakowanie wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (kable, płyty CD, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć oryginał dokumentu zakupu, kartę gwarancyjną, opis usterki, problemu

5.      Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia chyba, że termin podany w karcie gwarancyjnej jest inny.

6.     W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji lub reklamacji nieuzasadnionej Klient zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w piśmie reklamacyjnym. Naprawiony lub wymieniony towar po rozpatrzeniu reklamacji zostanie odesłany niezwłocznie pod wskazany adres na koszt gwaranta. W przypadku reklamacji nieuzasadnionych towar wysyłamy na koszt Klienta. Prosimy przeczytać uwagę końcową dotyczącą reklamacji transportu.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

§ 10

 

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy hollex.rzeszow.pl a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy hollex.rzeszow.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie

 

 § 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2011r.

Ważne!

Jeśli zauważysz uszkodzenie towaru wewnątrz przesyłki, złóż od razu reklamację kurierowi i zażądaj wypisania protokołu szkody. Protokół musi być wypisany zaraz po dostarczeniu przesyłki. Jeśli towar uszkodzony został mechanicznie dokładnie obejrzyj opakowanie i gdy zauważysz najmniejszy ślad na pudełku zaznacz to w protokole! Pudełko nie musi zostać zniszczone wystarczy, że posiada niewielkie ślady (wgniecenia, zarysowania).

Bez takiego protokołu nie będziemy uwzględniać późniejszych reklamacji uszkodzeń, jakie mogły powstać podczas przesyłania.